KitaDaugiau
informacijos
DARBO PASIŪLYMAI

„Šiaulių rajono savivaldybė skelbia konkursą į biudžetinės įstaigos Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro (Ventos g. 11A, 81157, Kuršėnai, Šiaulių rajonas, įmonės kodas 188210679) direktoriaus pareigas penkerių metų kadencijai.
Pareigybės mėnesinės algos pastoviosios dalies dydis – koeficiento intervalas nuo 12,00 iki 14,00, kuris nustatomas atsižvelgiant į vadovaujamo darbo patirtį: iki 5 metų– 12,00 (2232,00 Eur); daugiau kaip 5 iki 10 metų–13,00 (2418,00Eur); daugiau kaip 10 metų–14,00 (2604,00Eur).

Specialieji reikalavimai pretendentams:
1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją arba aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą ir profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą, baigus humanitarinių mokslų, socialinių mokslų, ugdymo mokslų, menų studijų krypčių grupių studijas;
2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį kultūros srityje arba verslo ir viešosios vadybos mokslų, teisės studijų krypčių grupių studijas ir ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį kultūros srityje veikiančiai įmonei, įstaigai ar organizacijai ir (ar) jų padaliniams;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymą, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymą, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymą, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Kultūros įstaigų darbuotojų profesinės veiklos ir etikos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. ĮV-884 „Dėl Kultūros įstaigų darbuotojų profesinės veiklos ir etikos taisyklių patvirtinimo“, ir kitus sukultūros centro administravimu ir veikla susijusius teisės aktus ir gebėti juos taikyti;
4. išmanyti dokumentų valdymą reglamentuojančius teisės aktus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
5. mokėti lietuvių kalbą trečiosios valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos lygiu, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ patvirtintame Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų nustatymo ir jų taikymo tvarkos apraše;
6. mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą);
7. mokėti dirbti su „Microsoft Office“ programiniu paketu, vaizdo konferencijoms skirtomis programomis.

Biudžetinės įstaigos Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro (Toliau –Centro) direktoriaus funkcijos:
1. organizuoti Centro veiklą, kad būtų įgyvendinami Centro tikslai ir atliekamos nuostatuose nustatytos funkcijos;
2. tvirtinti Centro vidaus struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršijant Šiaulių rajono savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus, darbuotojų pareigybių aprašymus;
3. leisti įsakymus Centro veiklos organizavimo ir personalo valdymo klausimais, įstaigos vidaus tvarką reglamentuojančius teisės aktus bei kontroliuoti, kaip jie įgyvendinami;
4. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priimti į darbą Centro ir jo filialų darbuotojus, sudaryti su jais darbo sutartis, atleisti iš darbo, skirti jiems paskatinimus ir drausmines nuobaudas, atlikti kitas personalo valdymo funkcijas;
5. užtikrinti įstaigos vidaus administravimą (struktūros tvarkymas, dokumentų, personalo, turimų materialinių ir finansinių išteklių valdymas), taip pat kitas įstaigos nuostatuose nenustatytas funkcijas, padedančias užtikrinti įstaigos funkcionavimą (teisė, viešieji ryšiai, viešųjų pirkimų organizavimas, informacinių ir komunikacinių sistemų priežiūra, vidaus auditas ir kt.);
6. organizuoti ir užtikrinti Centro ūkinę-finansinę veiklą, turto išsaugojimą ir efektyvų jopanaudojimą;
7. pagal kompetenciją organizuoti kultūros projektų ir programų įgyvendinimą;
8. suderinus su Savivaldybės administracijos Kultūros skyriumi teikti Tarybai nustatyta tvarka tvirtinti kainas už teikiamas mokamas paslaugas;
9. teisės aktų nustatyta tvarka nustatyti darbuotojų tarnybinius atlyginimus (koeficientais), tarnybinių atlyginimų priedus bei priemokas, vienkartines pinigines išmokas, skirtas darbuotojams skatinti, neviršijant darbo užmokesčio fondo;
10. teikti Tarybai ir kitoms įgaliotoms institucijoms Centro veiklos ataskaitas, atsiskaityti Tarybai už savo veiklą, užtikrinti Centro finansinių, statistinių ir kitų ataskaitų teisingumą ir pateikimą laiku;
11. sudaryti sutartis, išduoti įgaliojimus, atidaryti sąskaitas bankuose, vykdyti kitas teisės aktuose numatytas funkcijas biudžetinės įstaigos vadovui;
12. pagal savo kompetenciją atstovauti Centrui teismuose, teisėsaugos institucijose bei kitose įstaigose ir organizacijose;
13. organizuoti darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, sudaryti tinkamas darbo sąlygas;
14. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo nuostatomis, įgyvendinti darbuotojų saugos ir sveikatos priemones;
15. vadovaudamasis Priešgaisrinės darbo saugos įstatymo nuostatomis, įgyvendinti priešgaisrinės saugos priemones;
16. užtikrinti materialinių vertybių apskaitą ir apsaugą Centre bei jo filialuose;
17. organizuoti teisės aktų nustatyta tvarka centralizuotą buhalterinę Šiaulių rajono savivaldybės kultūros įstaigų (Etninės kultūros ir tradicinių amatų centro, Kultūros centro ir Vytauto Vitkausko viešosios bibliotekos) apskaitą, sudaryti centralizuotos buhalterinės apskaitos vykdymo sutartis su šiomis įstaigomis, organizuoti buhalterinės apskaitos dokumentų išsaugojimą, atsakyti už finansų kontrolę;
18. pagal Centro finansines galimybes sudaryti sąlygas meno mėgėjų kolektyvams dalyvauti respublikiniuose, rajono renginiuose;
19. planuoti ir organizuoti Centro meninę ir ūkinę veiklą;
20. vykdyti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas funkcijas, Tarybos, Savivaldybės mero ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus bei užduotis.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3. Gyvenimo aprašymą, kuriame nurodytas vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, išsilavinimas, darbo patirtis, privalumų sąrašas (nurodyti dalykines savybes).
4. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
5. Darbo patirtį (stažą) patvirtinančių dokumentų kopijas.
6. Užpildytą pretendento anketą.
7. Savo, kaip įstaigos, kuriai vadovauti pretenduojama, vadovo, veiklos programą.
8. Pažymėjimą apie Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) mokėjimą ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbos metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą).


Asmens duomenų tvarkymas:
Kandidatų į darbuotojus asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis teisės aktais.
Dalyvaudamas konkurse (atsiųsdamas savo gyvenimo aprašymą bei kitą informaciją), kandidatas patvirtina savo sutikimą, kad Šiaulių rajono savivaldybės mero potvarkiu sudaryta komisija tvarkytų jo asmens duomenis konkurso metu atrankos į biudžetinės įstaigos Šiaulių rajono savivaldybės Kultūros centro direktoriaus pareigas tikslu. 
Konkurso paskelbimo data – 2023 m. birželio 5 d.
Dokumentai priimami 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo. (Terminas gali būti pratęstas 5 kalendorines dienas, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo).
Nurodytus dokumentus kandidatas privalo pateikti ne vėliau kaip iki 2023 m. birželio 19d. Dokumentus kandidatas teikia Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje (jungiamasi per elektroninius valdžios vartus).


Skelbimo Nr. 88577
Išsamią informaciją apie atranką galima gauti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Teisės ir personalo administravimo skyriuje telefonu (8 41) 59 66 51, mob. tel. 8 685 59 546.

Skirk 2%

Maloniai prašome skirti 2 procentus pajamų mokesčio Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centrui

Jūsų palaikymas mums yra labai svarbus! 2 procentų pajamų mokesčio dalies parama, kurią Jūs galite skirti Kultūros centrui, yra reikšmingas indėlis plėtojant kultūrinę, šviečiamąją, edukacinę ir informacinę veiklą. Kultūros centro tikslas – puoselėti ir plėtoti mėgėjų meno kolektyvų veiklą, tradicijas, rūpintis profesionalaus meno sklaida bei užimtumo skatinimu.

Jums tereikia užpildyti prašymą (forma FR 0512) iki šių metų gegužės 1 d.

Prašymą galima pateikti:
1. elektroniniu būdu per EDS arba per e.VMI mobiliąją aplikaciją;
2. įteikti tiesiogiai mokesčių administratoriui;
3. išsiųsti paštu į Šiaulių AVMI adresu: Vilniaus g. 265, Šiaulių m.,Šiaulių m.sav.,LT-76337

Prašymui reikalingi duomenys:
Nuolatinio Lietuvos gyventojo vardas, pavardė, nuolatinė gyvenamoji vieta, asmens kodas
Paramos gavėjo pilnas pavadinimas: Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centras.
Įstaigos kodas 188210679

Atsiskaitomoji sąskaita  LT31 4010 0442 0000 0108

Prašoma pervesti pajamų mokesčio dalis (2 %).

Nuoširdus ačiū už palaikymą!