Pranešėjų apsauga

Pranešėjų apsauga. Vidinis kanalas

Pranešimus apie pažeidimus vidiniu kanalu gali pateikti esami ir buvę Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro darbuotojai ar asmenys kuriuos sieja darbo arba sutartiniai santykiai. Pranešimai teikiami siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacija pateikta siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nebus laikoma pranešimu. Pranešimus pateikusiems asmenims gali būti taikomos apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Pranešti galite apie Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro:

 • Galbūt rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką;
 • Neteisėtą ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimą;
 • Tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą;
 • Šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą;
 • Grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą, apie kurį sužinote iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių arba sutartinių santykių su Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centru.

 

PRANEŠIMO PATEIKIMO BŪDAI:

 • Skambinti asmeniui atsakingam už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą, Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro ūkvedžiui Andriui Saliamonavičiui telefonu +370 698 10 240;
 • Siųsti el. laišką asmeniui atsakingam už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą, Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro ūkvedžiui Andriui Saliamonavičiui el. paštu ukvedys@siauliurajonokc.com;
 • Apie pažeidimus ir galbūt rengiamas, daromas ar padarytas nusikalstamas veikas jūs galite pranešti ir Generalinei prokuratūrai (https://www.prokuraturos.lt/lt/praneseju-apsauga/5954) atsiuntę Pranešimo apie pažeidimą formą el. paštu apsauga@prokuraturos.lt, Lietuvos Respublikos prokuratūros konsultavimo linijos numeris: (8-5) 266 2329.

 

Užtikriname asmens ir jo pateiktos informacijos konfidencialumą.

 

Pranešimų nagrinėjimo laikas trunka iki 10 darbo dienų.

 

Kilus klausimams dėl informacijos pateikimo vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centre, prašome skambinti Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro ūkvedžiui Andriui Saliamonavičiui telefonu +370 698 10 240.

 

AKTUALŪS TEISĖS AKTAI

 

 • Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2986b360db3611e7910a89ac20768b0f/asr

 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas ,,Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b146ff50ed8a11e89d4ad92e8434e309/asr

 • Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f1131292dd6011eb866fe2e083228059?jfwid=8m7ncoj24